Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych ATOMINIUM Piotr Beluch (dalej ATOMINIUM) zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług (redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia wykonanego poza biurem, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, przygotowanie tekstu tłumaczenia w plikach graficznych (np. przy użyciu programów Adobe Acrobat, QuarkXPress, Adobe Photoshop itp.)

Usługi wykonywane przez ATOMINIUM są świadczone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz cennikiem.

Prowadzący działalność gospodarczą Atominium Piotr Beluch ma zawartą umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

 

§ 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

 

Warunkiem wykonania tłumaczenia przez ATOMINIUM jest złożenie przez Zleceniodawcę wypełnionego formularza zlecenia na wykonanie tłumaczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście w siedzibie ATOMINIUM, przesłane pocztą lub faksem. W razie przesłania zlecenia faksem Zleceniodawca zobowiązany jest na życzenie ATOMINIUM przekazać również oryginał zlecenia.

Wraz z pierwszym zleceniem na wykonanie tłumaczenia Zleceniodawca przesyła również ATOMINIUM upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury. W razie przesłania upoważnienia faksem Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać do siedmiu dni oryginał upoważnienia. Jeśli upoważnienie jest bezterminowe, Zleceniodawca nie ma obowiązku przesyłania kolejnych upoważnień przy składaniu następnych zleceń.

ATOMINIUM nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało od Zleceniodawcy prawidłowo wypełnionego zlecenia. Wyjątkiem są tłumaczenia dla tych Zleceniodawców, którzy podpisali z ATOMINIUM umowę o stałej współpracy - na mocy tej umowy każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, bez konieczności wypełniania odpowiedniego formularza, pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.

Jeśli po otrzymaniu zlecenia ATOMINIUM nie przekaże Zleceniodawcy do końca danego dnia (a w przypadku zleceń otrzymanych po godz. 15.00 do godz. 15.00 następnego dnia roboczego) informacji o niemożności wykonania zlecenia, oznacza to, że przyjmuje je do realizacji. Na życzenie Zleceniodawcy ATOMINIUM zobowiązuje się przesłać pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji.

Na życzenie Zleceniodawcy przed rozpoczęciem tłumaczenia ATOMINIUM przekazuje Zleceniodawcy informację o cenie usługi, z zastrzeżeniem, że jest to zawsze cena jednostkowa (za jedną stronę standardową tłumaczenia pisemnego lub jedną godzinę tłumaczenia ustnego). ATOMINIUM może dokonać wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i dokonać przybliżonej kalkulacji kosztów, jednak podstawą ostatecznego rozliczenia jest zawsze liczba stron wykonanego tłumaczenia pisemnego lub rzeczywisty czas trwania tłumaczenia ustnego, które mogą być znane dopiero po wykonaniu usługi.

 

§ 3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

 

Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku. Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem, ATOMINIUM zastrzega sobie prawo - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą - do podwyższenia ceny tłumaczenia o 30-50%.

ATOMINIUM przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku Word for Windows lub - na życzenie Zleceniodawcy - w pliku tekstowym lub pliku Excel. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie ATOMINIUM zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tłumaczenie jest przekazywane na wydruku.

Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione Zleceniodawca odbiera osobiście w siedzibie ATOMINIUM. Na życzenie Zleceniodawcy ATOMINIUM może przesłać tłumaczenie pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku przesyłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca. Tłumaczenie nieuwierzytelnione ATOMINIUM może przesłać Zleceniodawcy pocztą elektroniczną lub faksem - w zależności od życzenia Zleceniodawcy.

Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1500 znaków (łącznie ze spacjami), w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego - 1125 znaków (łącznie ze spacjami).

W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony standardowej, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych - do 1 strony standardowej.

Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia ATOMINIUM dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia. Wyróżnia się następujące tryby:

a) tryb zwykły - przekład do 5 stron standardowych w ciągu doby;

b) tryb ekspresowy - przekład od 5,5 do 10 stron w ciągu doby (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

c) tryb superekspresowy - przekład powyżej 10 stron w ciągu doby oraz każde tłumaczenie wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).

Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym lub superekspresowym ATOMINIUM zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.

W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, ATOMINIUM nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą ATOMINIUM ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy ATOMINIUM może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).

Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii.

W przypadku zlecenia wykonania tłumaczenia tekstu o tematyce marketingowej, biznesowej, turystycznej, społecznej, który ma być następnie umieszczony na stronie internetowej, folderze reklamowym i innych zbliżonych nośnikach informacji, ATOMINIUM zaleca wykonania dodatkowej usługi korekcyjnej uwzględniającej specyfikę językową i kulturową tekstu/języka docelowego (usługa lokalizacyjna).

Wszystkie tłumaczenia nieuwierzytelnione są przez ATOMINIUM archiwizowane i przechowywane przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

§ 4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 

W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, ATOMINIUM może w porozumieniu ze Zleceniodawcą i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.

Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone, a także w przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.

W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza Krakowem Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.

Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje ATOMINIUM o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz - w miarę możliwości - listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

 

§ 5 Odwoływanie zleceń

 

W przypadku tłumaczeń pisemnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Zleceniodawca zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.

a) W przypadku tłumaczeń ustnych, których planowany czas trwania wynosi nie więcej niż jeden dzień, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem wykonania tłumaczenia. W razie odwołania tłumaczenia w tym samym dniu, w którym miało się ono odbyć, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia (plus ewentualne koszty dodatkowe w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Krakowem, zob. § 4 pkt 5).

b) W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia.

c) W przypadku tłumaczeń, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.

Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej.

 

§ 6 Poufność

 

ATOMINIUM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.

 

§ 7 Odpowiedzialność

 

Za wykonane tłumaczenie ATOMINIUM ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi.

ATOMINIUM nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które ATOMINIUM nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi ATOMINIUM.

ATOMINIUM nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

 

§ 8 Reklamacje

 

Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.

W przypadku uznania reklamacji za słuszną ATOMINIUM wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu ze Zleceniodawcą - udziela Zleceniodawcy rabatu wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie superekspresowym nie są uwzględniane.

 

§ 9 Zasady dokonywania płatności

 

Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez ATOMINIUM. Zleceniodawca uiszcza należność gotówką w siedzibie ATOMINIUM lub przelewem na numer rachunku podany na fakturze. Termin płatności mija w siódmym dniu po dniu wystawienia faktury.

Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością ATOMINIUM do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

Jeśli faktura jest wysyłana do Zleceniodawcy pocztą, Zleceniodawca jest zobowiązany odesłać podpisaną czytelnie kopię faktury, o ile nie upoważnił ATOMINIUM do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do ich odbioru.

W przypadku przekroczenia terminu płatności ATOMINIUM ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego.

ATOMINIUM zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

 

§ 10 Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z w/w przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez Klientów, współpracowników i osoby zainteresowane. Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Beluch prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Atominium Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych, ul. Krupnicza 12/7, 31-123 Kraków, NIP 678-12-98-137, REGON 357144337.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzanych danych osobowych można uzyskać w drodze kontaktu osobistego bądź za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, formularza kontaktowego bądź numeru telefonu znajdującego się na stronie internetowej.

Przedstawicielem administratora danych osobowych do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO jest pani Paulina Beluch.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. prawidłowego wykonania świadczonych usług będących przedmiotem działalności ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych;
 2. prowadzenia historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, dostarczania zamówionych usług, dokonywania płatności, reklamacji, windykacji;
 3. prowadzenia statystyk przeglądania strony internetowej, korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, ułatwienia korzystania z formularza kontaktowego, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego przekazywanych danych, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 4. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie
  a dotyczące zamówionych usług;
 5. w celach marketingowych naszych usług, promocjach, informowaniu o ważnych wydarzeniach z życia naszej firmy oraz naszych Klientów i Partnerów,
 6. w celach związanych z badaniami rynku i opinii o naszych usługach, w szczególności informacje o zamówieniach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail,

 

Zakres gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych to: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres dostawy, siedziba, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, NIP, PESEL, obywatelstwo, nr rachunku bankowego. Dane te są niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych. Nie oznacza to równocześnie, że wszystkie w/w dane będą wymagane do realizacji zamówionych usług.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówionych usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usuwane w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana; gdy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat; gdy Administrator uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO bądź podmiot powołany w jego miejsce, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 2. dostawcom usług, z których korzystamy przy świadczeniu naszych usług np. w celu realizacji zamówienia (dostawcy), w sprawach dotyczących płatności oraz w sprawach księgowych. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele
  i sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców możliwy jest do uzyskania w drodze bezpośredniego zapytania skierowanego do pracowników ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

 

Uprawnienia przysługujące osobom w zakresie ich danych osobowych.

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie RODO każdy ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskania kopii swoich danych osobowych;

- żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym w przypadku gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub gdy gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądałeś ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- żądania przenoszenia danych osobowych, w szczególności żądania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi danych osobowych

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

Prawo do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili można taką zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Skarga do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

Pliki „cookies”  Informacje ogólne

Strona internetowa www.atominium.com należąca do ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych nie zbiera w automatyczny sposób żadnych informacji o użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (zwane także „ciasteczkami”) stanowią niewielkie pliki tekstowe zapisywana przez serwer firmy ATOMINIUM na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym, na którym jest wyświetlana strona www.atominium.com.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej www.atominium.com do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk, zachowania użytkowników, pomiaru skuteczności reklamy oraz w celu udoskonalenia i ulepszenia serwisu. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika - mają charakter anonimowy i nie pozwalają na pobierania danych osobowych i poufnych informacji. Są też całkowicie bezpieczne.

Stronę internetową każdorazowo można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych. Atominum informuje jednak, że podanie danych osobowych może być konieczne w przypadku zlecenia wykonania usługi bądź skierowania zapytania o wycenę, a także w celu  rekrutacyjnym. Dane te będą wykorzystane tylko i wyłącznie w powyższych celach.

Informacja dostępna dzięki plikom cookies jest odczytywana przez serwer w trakcie połączenia ze stroną - jest odsyłana na serwer za każdym kliknięciem na link na stronie www.atominium.com.

Pliki cookies mogą być plikami sesyjnymi - są usuwane z przeglądarki po jej zamknięciu lub plikami trwałymi - pozostają zapisane na dłużej, przez czas określony w parametrach plików cookies (np. na okres 1 roku).

Przeglądarka automatycznie usuwa te pliki cookies, dla których minął termin ważności.

Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki cookies w zaawansowanych ustawieniach przeglądarki. Może też zablokować obsługę plików cookies, które w ten sposób nie będą zapisywane na jego urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym). Ograniczenia (blokowanie) stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.atominium.com.

 

§ 11 Nota prawna

 

Niniejsza strona internetowa (Strona) została przygotowana przez ATOMINIUM. Zawartość strony chroniona jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie umieszczonych danych bądź informacji w celach innych niż niekomercyjne bez zgody ATOMINIUM jest zabronione.

Wszelkie informacje zawarte na stronie są dostępne nieodpłatnie.

ATOMINIUM oświadcza, że umieszczone na stronie zdjęcia stanowią jego własność. Osoby chcące umieścić swoje zdjęcia na stronie ATOMINIUM zgadzają się na przekazanie zdjęć i praw autorskich do nich nieodpłatnie. Przekazane zdjęcie będą wykorzystywane tylko w zakładce „Galeria” na stronie i nie będą służyły celom komercyjnym.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

ATOMINIUM może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między ATOMINIUM a Zleceniodawcą.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Krakowie. Strony zgodnie ustalają właściwość prawa polskiego i poddają się jurysdykcji sądów polskich.

 

 

Zaufali nam:

 • partner1.jpg
 • partner2.jpg
 • partner5.jpg
 • partner7.jpg
 • partner8.jpg
 • partner9.jpg
 • partner11.jpg
 • partner10.jpg

KONTAKT

Atominium

ul. Sereno Fenn'a 14/4

31-143 Kraków

tel. (+48) 12 428 94 50

fax. (+48) 12 430 22 95