Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 

1. Piotr Beluch ATOMINIUM, Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych, z siedzibą w Krakowie (31-143), ul. Sereno Fenn’a 14/4, NIP: 678-129-81-37, REGON: 357144337 zwane dalej ATOMINIUM, zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług (redakcja i korekta językowa, weryfikacja poprawności tłumaczenia wykonanego poza biurem, uwierzytelnienie tekstu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, przygotowanie tekstu tłumaczenia w plikach graficznych (np. przy użyciu programów Adobe Acrobat, QuarkXPress, Adobe Photoshop itp.)

 

2. Usługi wykonywane przez ATOMINIUM są świadczone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz cennikiem.

 

3. Dane kontaktowe: tel.: (+48) 12 428 94 50, e-mail: info@atominium.com

 

 

 

 

§ 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

 

 

1. Tłumaczenia przez ATOMINIUM wykonywane będą na podstawie umowy zlecenia, określającej kombinację językową, cenę i termin wykonania zlecenia. Zlecenie może określać też dodatkowe wymogi dotyczące wykonywanych usług. Przed zawarciem umowy Zleceniodawca ustala z ATOMINIUM wszelkie istotne warunki wykonania tłumaczenia.

 

2. Zlecenie wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego wymaga przedłożenia oryginału dokumentu, w przeciwnym wypadku na tłumaczeniu zostanie zawarta informacja o wykonaniu tłumaczenia z kopii.

 

3. Zleceniodawca odbiera wykonane tłumaczenie osobiście w siedzibie ATOMINIUM bądź jest dostarczane na wskazany adres lub adres e-mail. Koszty doręczenia, o ile wystąpią, ponosi Zleceniodawca.

 

4. Zleceniodawca po otrzymaniu zlecenia wykonania tłumaczenia pisemnego przystępuje niezwłocznie do jego wykonania, a Zleceniodawca żąda wykonania takiego zlecenia niezwłocznie, o ile nie został ustalony inny termin rozpoczęcia wykonania umowy. Zleceniodawca, będący konsumentem bądź przedsiębiorcą, zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lecz nie mającą dla niego charakteru zawodowego, żądając wykonania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

§ 3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

 

 

1. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron standardowych w przetłumaczonym tekście. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1500 znaków (łącznie ze spacjami), w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego - 1125 znaków (łącznie ze spacjami).

 

2. W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 0,5 strony standardowej, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych - do 1 strony standardowej.

 

3. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia ATOMINIUM dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia. Wyróżnia się następujące tryby:

 

a) tryb zwykły - przekład do 5 stron standardowych w ciągu doby;

 

b) tryb ekspresowy - przekład od 5,5 do 10 stron w ciągu doby (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);

 

c) tryb superekspresowy - przekład powyżej 10 stron w ciągu doby oraz każde tłumaczenie wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).

 

Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

 

4. W przypadku tłumaczeń przy większej niż 10 ilości stron, wykonywanych w trybie ekspresowym, lub superekspresowym ATOMINIUM zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.

 

5. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, ATOMINIUM nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów
w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą ATOMINIUM ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.

 

6. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy ATOMINIUM może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).

 

7. Wszystkie tłumaczenia nieuwierzytelnione są przez ATOMINIUM archiwizowane i przechowywane przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

 

 

 

§ 4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 

 

1. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

 

2. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, ATOMINIUM może w porozumieniu ze Zleceniodawcą i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.

 

3. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu,
w którym zostały zlecone, a także w przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

4. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.

 

5. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza Krakowem, Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.

 

6. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje ATOMINIUM o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.

 

7. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz - w miarę możliwości - listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

 

 

 

 

§ 5 Odwoływanie zleceń oraz Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumentów i Przedsiębiorców jednoosobowych, dla których zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego

 

 

1. Zleceniodawca, nie będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego, ma prawo odwołać:

 

a) zlecone tłumaczenie pisemne w dowolnym momencie. Zleceniodawca taki zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.

 

b) tłumaczenie ustne, których planowany czas trwania wynosi nie więcej niż jeden dzień, bez żadnych konsekwencji, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem wykonania tłumaczenia. W razie odwołania tłumaczenia w tym samym dniu, w którym miało się ono odbyć, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia (plus ewentualne koszty dodatkowe w przypadku tłumaczeń wykonywanych poza Krakowem, zob. § 4 pkt 5);

 

c) tłumaczenie ustne, których planowany czas trwania wynosi od dwóch do siedmiu dni, bez żadnych konsekwencji najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 50% szacunkowej wartości zlecenia;

 

d) tłumaczenie ustne, których planowany czas trwania wynosi powyżej siedmiu dni, bez żadnych konsekwencji najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem tłumaczenia. Jeśli odwołanie zlecenia nastąpi w terminie późniejszym, Zleceniodawca ponosi koszt w wysokości 30% szacunkowej wartości zlecenia.

 

2. Odwołanie zlecenia może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

 

3. Konsument, bądź Przedsiębiorca jednoosobowy, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia materiałów do tłumaczenia wyższych, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówionego tłumaczenia, oraz kosztów, o których mowa w § 2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane pisemnie na adres siedziby ATOMINIUM bądź na adres e-mail: info@atominium.com lub faksem. Oświadczenie takie może zostać przesłane z wykorzystaniem wzoru znajdującego się w Załączniku poniżej.

 

 

 

 

§ 6 Poufność

 

 

ATOMINIUM zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów. Z Kontrahentem może zostać osobna umowa o zachowaniu poufności.

 

 

 

 

§ 7 Odpowiedzialność

 

 

1. ATOMINIUM nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które ATOMINIUM nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.

 

2. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi ATOMINIUM.

 

3. ATOMINIUM nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

 

 

 

 

§ 8 Reklamacje

 

 

1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do dnia określonego jako termin płatności, bądź w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona, w celu niezwłocznego ustalenia zakresu wad oraz dokonania niezbędnej poprawy.

 

2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną ATOMINIUM wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu ze Zleceniodawcą - udziela Zleceniodawcy rabatu wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

 

3. W przypadku gdy tłumaczenie w dalszym ciągu jest wadliwe, bądź ATOMINIUM nie dostarczy tłumaczenia wolnego od wad, Zleceniodawca ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od umowy.

 

4.  W przypadku gdy Zleceniodawca będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą jednoosobowym, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego zażąda dostarczenia tłumaczenia bez wad lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie
o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a ATOMINIUM nie ustosunkowało się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


5. ATOMINIUM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Zleceniodawcy. Roszczenie o usunięcie wady lub dostarczenia tłumaczenia wolnego od wad, przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zlecenia tłumaczenia przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcę jednoosobowego, dla którego zawarta umowa nie ma charakteru zawodowego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym

 

 

 

 

§ 9 Zasady dokonywania płatności

 

 

1. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez ATOMINIUM. Zleceniodawca uiszcza należność w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w siedzibie ATOMINIUM lub przelewem na numer rachunku podany na fakturze.

 

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

3. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, Mas­terCard Electronic, Maestro.

 

4. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością ATOMINIUM do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

 

5. Zleceniodawca upoważnia ATOMINIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
O ile nie ustalono inaczej, w przypadku płatności przelewem termin płatności wynosi siedem dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

6. W przypadku przekroczenia terminu płatności ATOMINIUM ma prawo do naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie.

 

7. ATOMINIUM zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

8. W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję doko­naną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na ra­chunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

 

§ 10 Polityka prywatności

 

 

Informacje ogólne

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), wraz z odpowiednimi przepisami polskiego porządku prawnego.

RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

 

 

Administrator danych osobowych

 

 

Administratorem danych osobowych jest Piotr Beluch prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Atominium Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych, ul. Sereno Fenn'a 14/4, 31-143 Kraków, NIP 678-12-98-137, REGON 357144337.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzanych danych osobowych można uzyskać
w drodze kontaktu osobistego bądź za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, formularza kontaktowego bądź numeru telefonu znajdującego się na stronie internetowej.

Przedstawicielem administratora danych osobowych do reprezentowania go w zakresie obowiązków wynikających z RODO jest pani Paulina Beluch.

Dane osobowe zbierane przez ATOMINIUM są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

ATOMINIUM jako Administrator będzie dokładał szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu przez Klientów, współpracowników i osoby zainteresowane. Administrator z należytą starannością będzie dobierał i stosował wszelkie możliwe środki techniczne o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające pełną ochronę przetwarzanych danych, w szczególności będzie zabezpieczał dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

 

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 

1. prawidłowego wykonania świadczonych usług będących przedmiotem działalności ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych;

 

2. prowadzenia historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, dostarczania zamówionych usług, dokonywania płatności, reklamacji, windykacji;

 

3. prowadzenia statystyk przeglądania strony internetowej, korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej, ułatwienia korzystania z formularza kontaktowego, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego przekazywanych danych, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;

 

4. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie a dotyczące zamówionych usług;

 

5. w celach marketingowych naszych usług, promocjach, informowaniu o ważnych wydarzeniach z życia naszej firmy oraz naszych Klientów i Partnerów, a w celach związanych z badaniami rynku i opinii o naszych usługach,
w szczególności informacje o zamówieniach, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail.

 

 

Zakres gromadzonych danych osobowych

 

 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych to: imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania, adres dostawy, siedziba, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, NIP, PESEL, obywatelstwo, nr rachunku bankowego. Dane te są niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych. Nie oznacza to równocześnie, że wszystkie w/w dane będą wymagane do realizacji zamówionych usług.

 

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek świadczenia usług przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

 

 

Czas przetwarzania danych

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówionych usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usuwane w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana; gdy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat; gdy Administrator uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

 

 

Odbiorcy danych osobowych

 

 

Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 

1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO bądź podmiot powołany w jego miejsce, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

 

2. dostawcom usług, z których korzystamy przy świadczeniu naszych usług np. w celu realizacji zamówienia (dostawcy), w sprawach dotyczących płatności oraz w sprawach księgowych. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają celei sposoby ich przetwarzania. Wykaz dostawców możliwy jest do uzyskania w drodze bezpośredniego zapytania skierowanego do pracowników ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych.

 

 

Uprawnienia przysługujące osobom w zakresie ich danych osobowych.

 

 

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie RODO każdy ma prawo do:

 

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania szczegółowych informacji
o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

- uzyskania kopii swoich danych osobowych;

 

- żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych;

 

- żądania usunięcia swoich danych osobowych czyli prawo do bycia zapomnianym w przypadku gdy:

 

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
  w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • został wniesiony przez Ciebie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądałeś ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 

- żądania przenoszenia danych osobowych, w szczególności żądania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi danych osobowych.

 

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym przypadku nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

 

Prawo do cofnięcia zgody.

 

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili można taką zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Skarga do organu nadzorczego.

 

 

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 

 

Pliki „cookies”  Informacje ogólne

 

 

Strona internetowa www.atominium.com należąca do ATOMINIUM Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych nie zbiera w automatyczny sposób żadnych informacji o użytkowniku, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (zwane także „ciasteczkami”) stanowią niewielkie pliki tekstowe zapisywana przez serwer firmy ATOMINIUM na urządzeniu użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym, na którym jest wyświetlana strona www.atominium.com.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej www.atominium.com do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk, zachowania użytkowników, pomiaru skuteczności reklamy oraz w celu udoskonalenia i ulepszenia serwisu. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika - mają charakter anonimowy i nie pozwalają na pobierania danych osobowych i poufnych informacji. Są też całkowicie bezpieczne.

 

Stronę internetową każdorazowo można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych. Atominium informuje jednak, że podanie danych osobowych może być konieczne w przypadku zlecenia wykonania usługi bądź skierowania zapytania o wycenę, a także w celu  rekrutacyjnym. Dane te będą wykorzystane tylko i wyłącznie w powyższych celach.

 

Informacja dostępna dzięki plikom cookies jest odczytywana przez serwer w trakcie połączenia ze stroną - jest odsyłana na serwer za każdym kliknięciem na link na stronie www.atominium.com.

 

Pliki cookies mogą być plikami sesyjnymi - są usuwane z przeglądarki po jej zamknięciu lub plikami trwałymi - pozostają zapisane na dłużej, przez czas określony w parametrach plików cookies (np. na okres 1 roku).

 

Przeglądarka automatycznie usuwa te pliki cookies, dla których minął termin ważności.

 

Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki cookies w zaawansowanych ustawieniach przeglądarki. Może też zablokować obsługę plików cookies, które w ten sposób nie będą zapisywane na jego urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym). Ograniczenia (blokowanie) stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.atominium.com.

 

Zamawiający dokonując zamówienia i akceptując niniejszy Regulamin wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawa z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204)

 

 

 

 

§ 11 Nota prawna

 

 

Niniejsza strona internetowa (Strona) została przygotowana przez ATOMINIUM. Zawartość strony chroniona jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie umieszczonych danych bądź informacji w celach innych niż niekomercyjne bez zgody ATOMINIUM jest zabronione.

 

Wszelkie informacje zawarte na stronie są dostępne nieodpłatnie.

 

ATOMINIUM oświadcza, że umieszczone na stronie zdjęcia stanowią jego własność. Osoby chcące umieścić swoje zdjęcia na stronie ATOMINIUM zgadzają się na przekazanie zdjęć
i praw autorskich do nich nieodpłatnie. Przekazane zdjęcie będą wykorzystywane tylko w zakładce „Galeria” na stronie i nie będą służyły celom komercyjnym.

 

 

 

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 

1. ATOMINIUM może podjąć się realizacji usługi na warunkach innych niż określone w niniejszym regulaminie lub cenniku. Ustalenie takich warunków następuje wtedy w formie indywidualnej umowy między ATOMINIUM a Zleceniodawcą.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).

 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Krakowie. Strony zgodnie ustalają właściwość prawa polskiego i poddają się jurysdykcji sądów polskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik – wzór odstąpienia od umowy

 

 

 

 

ATOMINIUM Piotr Beluch

ul. Sereno Fenn’a 14/4,

31-143 Kraków

 

e-mail: biuro@atominium.com ,

fax: (+48) 12 430 22 95

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zlecenia wykonania tłumaczenia z dnia … w pełnym/częściowym zakresie.

 

 

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorca na prawach konsumenta

 

 Adres konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

 Podpis konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

 Data

 

 

Zaufali nam:

 • partner1.jpg
 • partner2.jpg
 • partner5.jpg
 • partner7.jpg
 • partner8.jpg
 • partner9.jpg
 • partner11.jpg
 • partner10.jpg

KONTAKT

Atominium

ul. Sereno Fenn'a 14/4

31-143 Kraków

tel. (+48) 12 428 94 50

fax. (+48) 12 430 22 95